Statut

STATUT
KOŁA NAUKOWEGO KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Tworzy się Koło Naukowe Kierunku Analityka Gospodarcza, zwane dalej Kołem.
Art. 2. Koło działa przy Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (dalej: „UE”)
Art. 3. Siedzibą Koła UE w Katowicach.
Art. 4. Opiekunem Kola jest pracownik naukowy Katedry Statystyki UE w Katowicach.
Art. 5. Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów UE.
Art. 6. Organami Koła są: Ogólne Zebranie Członków, Zarząd i Opiekun Naukowy Koła.

ROZDZIAŁ 2
CELE KOŁA I SPOSOBY REALIZACJI

Art. 7. Celem Koła jest:
§ 1. Zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu statystyki.
§ 2. Działalność informatyczna dotycząca metod analiz statystycznych.
§ 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych.
§ 4. Propagowanie nabytej wiedzy.
§ 5. Nawiązywanie współpracy z podobnymi podmiotami na innych uczelniach krajowych i zagranicznych.
Art. 8. Cele koła realizowane są poprzez:
§ 1. Cykliczne spotkania członków koła poświęcone dyskusjom na temat w/w zagadnień.
§ 2. Współpraca z Katedrą Statystyki UE.
§ 3. Prowadzenie serwisu informatycznego w Internecie.
§ 4. Organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń i wykładów dla Członków Koła oraz innych studentów.
§ 5. Współpraca z organizacjami i kołami naukowymi UE i innych uczelni także zagranicznych.
§ 6. Prowadzenie samodzielnych projektów badawczych.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE

Art. 9. Członkiem Koła może być osoba, która:
§ 1. Posiada status studenta UE.
§ 2. Interesuje się tematyką z zakresu analizy danych i wyraża chęć bycia członkiem Koła.
§ 3. Bierze aktywny udział w działalności Koła.
§ 4. Uzyska poparcie minimum 50% Ogólnego Zebrania Członków.

Art. 10. Członek Koła ma prawo do:
§ 1. Wybierania i bycia wybieranym do organów Koła.
§ 2. Uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Koło.
§ 3. Korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, będących do dyspozycji Koła.

§ 4. Posługiwania się nadanymi przez Koło lub przy jego pomocy zaświadczeniami, certyfikatami oraz listami pochwalnymi i referencyjnymi.
Art. 11. Członek Koła ma obowiązek:
§ 1. Przestrzegać statutu Koła.
§ 2. Dążyć do realizowania celów Koła.
§ 3. Udziału w Ogólnym Zebraniu Członków.
§ 4. Aktywnie brać udział w pracach Koła.
§ 5. Godnie reprezentować Koło.
Art. 12. Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:
§ 1. Wystąpienia z Koła na własną prośbę poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.
§ 2. Wykluczenia z Koła na podstawie decyzji Ogólnego Zebrania Członków Koła w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Koła Przewodniczący Koła informuje zainteresowanego o takiej decyzji.
§ 3. Rozwiązania Koła.
§ 4. Automatycznie po ukończeniu studiów.
Art. 13. W przypadku wykluczenia z Koła, były Członek traci wszelkie prawa wynikające z tytułu członkostwa.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE KOŁA

Art. 14. Władzami Koła są: Ogólne Zebranie Członków, Zarząd i Opiekun Naukowy Koła.
Art. 15. Praca organów ma charakter społeczny.
Art. 16. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylane przez Rektora UE w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem UE oraz gdy naruszają powagę lub interes uczelni.

CZĘŚĆ 1
OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art. 17. Najwyższą władzą Koła jest Ogólne Zebranie Członków Koła.
Art. 18. Pierwsze Ogólne Zebranie Członków Koła zwołuje Opiekun. Kolejne Ogólne
Zebrania Członków Koła zwołuje Przewodniczący Koła:
§ 1. W trybie zwykłym na początku każdego roku akademickiego – nie później niż do 31
października.
§ 2. W trybie nadzwyczajnym w wypadku zaistnienia szczególnych okoliczności na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Koła w terminie do 10 dni od złożenia wniosku.
§ 3. Na wniosek Opiekuna Koła w terminie do siedmiu dni.

Art. 19. O terminie Ogólnego Zebrania Członków decyduje Przewodniczący Koła i informuje o nim wszystkich Członków Koła przynajmniej na 7 dni przed tym terminem.
Art. 20. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Koła należy w szczególności:
§ 1. Uchwalanie planu pracy Koła w danym roku akademickim.
§ 2. Wybór Zarządu.
§ 3. Przyjmowanie nowych Członków Koła.
§ 4. Zmiana Regulaminu.
§ 5. Rozwiązanie Koła.

Art. 21. Na czas trwania Ogólnego Zebrania Członków Koła powołuje się przewodniczącego Zebrania.
Art. 22. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Koła zapadają w głosowaniu jawnym
większością ponad 50% głosów członków Koła obecnych na głosowaniu.
§ 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Koła dotyczące powoływania Zarządu oraz
wykluczenia z Koła zapadają w głosowaniu tajnym w formie pisemnej większością ponad
50% głosów Członków Koła obecnych na głosowaniu.
§ 2. Każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos.

CZĘŚĆ 2
ZARZĄD KOŁA

Art. 23. Kadencja Zarządu trwa od 1-go listopada do 31-go października.
Art. 24. Członkowie Zarządu:
§ 1. Przewodniczący Koła
§ 2. Wiceprzewodniczący Koła
§ 3. Skarbnik
Art. 25. Wyboru Członków Zarządu dokonuje Ogólne Zebranie Członków Koła na początku
każdego roku akademickiego.
§ 1. Kandydaci wybierani są spośród Członków Koła poprzez podanie ich kandydatur
przez Członków Koła na Ogólnym Zebraniu Członków a następnie ustne wyrażenie przez
kandydatów zgody na kandydowanie.
§ 2. Oddzielnie i kolejno odbywają się głosowania na Przewodniczącego Koła,
Wiceprzewodniczącego Koła i Skarbnika.
Art. 26. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik wspólnie podejmują decyzje w
zakresie ich kompetencji.
Art. 27. Do zadań (praw i obowiązków) Zarządu należy w szczególności:
§ 1. Ścisła współpraca z Opiekunem Koła.
§ 2. Sprawowanie wraz z Opiekunem Naukowym nadzoru nad pracami Koła.
§ 3. Wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków.
§ 4. Zwoływanie w trybie zwykłym oraz nadzwyczajnym Ogólnego Zebrania Członków Koła.
§ 5. Zarządzanie finansami Koła.
§ 6. Bieżące kierowanie pracami Koła.
§ 7. Oficjalna reprezentacja Koła na Uczelni i poza Nią.
§ 8. Udzielanie pisemnych pełnomocnictw do działania w imieniu Koła.

ROZDZIAŁ 5
OPIEKUNOWIE KOŁA

Art. 28. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowy katedry Statystyki UE w Katowicach.
Art. 29. Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:
§ 1. Zatwierdzenie tematów badawczych podejmowanych przez Koło.
§ 2. Reprezentowanie Koła na Uczelni i poza nią.
§ 3. Zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

Art. 30. Opiekunowi Naukowemu Koła przysługuje prawo wnioskowania o zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków Koła.

ROZDZIAŁ 6
ŚRODKI FINANSOWE

Art. 31. Koło uzyskuje środki finansowe:
§ 1. Przekazane przez UE.
§ 2. Dotacje i darowizny osób prawnych i fizycznych.
§ 3. Samodzielną działalność.
Art. 32. Skarbnik w imieniu Koła prowadzi gospodarkę finansową zgodną z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 7
ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE KOŁA

Art. 33. Statut może zostać przyjęty lub zmieniony wyłącznie uchwałą Ogólnego Zebrania Członków Koła, przy obecności co najmniej 3 członków koła, większością ponad 50% głosów członków Koła obecnych na głosowaniu.
Art. 34. Koło może zostać rozwiązane jedynie uchwałą Ogólnego Zebrania Członków Koła w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 3 członków koła, większością co najmniej 2/3 Członków Koła.
Art. 35. Uchwała rozwiązująca Koło określi sposób i czas likwidacji.

ROZDZIAŁ 8
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 37. Statut Koła wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Ogólne Zebranie Członków, po jego rejestracji w rejestrze Kół Naukowych przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dodaj komentarz