Działalność koła

publikacje recenzowane

 • Filar Ł. (2015), Zastosowanie modelu Lee – Cartera do konstruowania dynamicznych tablic trwania życia i wyceny świadczeń emerytalnych. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych – 2015, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 7-16.
 • Mendak M. (2015), Ocena ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwach Polski w roku 2013. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych – 2015, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 27-34.
 • Niesporek S. (2015) Analiza zmienności rozkładu stóp zwrotu na rynku akcji w Polsce. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych – 2015, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 35-45.
 • Pifczyk Sz. (2015), Propozycja szacowania produktu krajowego brutto powiatów z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego opartego na danych panelowych. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych – 2015, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 47-54.
 • Stachurski J.K. (2015), O pewnych metodach badania istotności parametrów modelu ekonometrycznego. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych – 2015, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 55-65.
 • Stachurski T.M. (2015) O wpływie błędnej specyfikacji rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego na proces prognozowania ekonomicznego.  W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych – 2015, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 67-76.
 • Filar Ł. (2014), O pewnych metodach prognozowania Produktu Krajowego Brutto. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 15-22.
 • Gliński M. (2014), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w ujęciu statystycznym. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 33-42.
 • Gutowski F. (2014), Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego metodą Hellwiga w środowisku R. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 43-52.
 • Kamińska J. (2014), O wykorzystaniu podejścia modelowego w metodzie reprezentacyjnej do szacowania liczby bezrobotnych. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 71-77
 • Kotowicz R.M. (2014), O wybranych metodach weryfikacji modelu ekonometrycznego, W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 89-97.
 • Osoba-Flak P. A. (2014), Wydatki budżetowe państwa ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na pomoc społeczną. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 109-118.
 • Pańczyk P. (2014) Ocena ex post jakości prognozowanych ilości osób bezrobotnych w województwach śląskim, dolnośląskim i łódzkim. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 119-126.
 • Pifczyk Sz. (2014), Analiza obszaru w dojrzałej fazie suburbanizacji na przykładzie hrabstwa Allegheny. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 127-134.
 • Stachurski T. M. (2014), O estymacji wartości średniej za pomocą przedziałów ufności Neymana oraz metod bootstrapowych. W: Zastosowania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, red. T. Żądło, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, Katowice, s. 143-150.

publikacje nierecenzowane

 • Filar Ł. (2015), O pewnym wykorzystaniu metody Monte Carlo w obliczaniu miary VaR portfela inwestycyjnego, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, zeszyt 3, ISBN 978-83-7875-232-5, Katowice, s. 7-14
 • Gliński M., Gutowski F. (2015), Fundusze inwestycyjne. Stopy zwrotu i ryzyko w świetle danych statystycznych, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, zeszyt 3, ISBN 978-83-7875-232-5, Katowice, s. 15-22
 • Kubalski M. (2015), Weryfikacja skuteczności wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej jako narzędzia predykcji upadłości przedsiębiorstw, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, zeszyt 3, ISBN 978-83-7875-232-5, Katowice, s. 23-32
 • Stachurski T. (2015), O wybranych metodach przedziałowej predykcji ekonometrycznej z wykorzystaniem pakietu R, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, zeszyt 3, ISBN 978-83-7875-232-5, Katowice, s. 33-42
 • Klimaczak A. K. (2014), Migracje zagraniczne Polaków i ich przyczyny. Sytuacja Śląska a wybrane czynniki migracji, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Zeszyt 2, ISBN 978-83-7875-195-3, Katowice, s. 7-14

 • Król P. (2014), Liczba mieszkań oddanych do użytkowania a liczba ludności, wielkość salda migracji oraz wartość produkcji sprzedanej, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Zeszyt 2, ISBN 978-83-7875-195-3, Katowice, s. 15-24
 • Luszczak M. (2014), Analiza zależności migracji ludności, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Zeszyt 2, ISBN 978-83-7875-195-3, Katowice, s. 25-32
 • Niesporek S. D. (2014), Przestępczość gospodarcza – analiza zjawiska w ujęciu ogólnokrajowym oraz hipoteza terytorialnego zróżnicowania zjawiska, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Zeszyt 2, ISBN 978-83-7875-195-3, Katowice, s. 33-40
 • Stachurski T. M. (2014), Analiza dochodów gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Zeszyt 2, ISBN 978-83-7875-195-3, Katowice, s. 41-48
 • Gliński M. (2013), Przyczyny zjawisk przestępczych w Polsce w świetle wybranych danych statystycznych, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza,  Zeszyt 1, ISBN 978-83-7875-147-1,  Katowice, s.11-18
 • Król P.M. (2013), Poziom rozwoju gospodarczego województw a powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza,  Zeszyt 1, ISBN 978-83-7875-147-1,  Katowice, s.19-26
 • Mendak M. (2013), Małżeństwa pod lupą, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza,  Zeszyt 1, ISBN 978-83-7875-147-1,  Katowice, s.27-34
 • Niesporek S. (2013), Analiza przestępczości w Polsce w latach 2003-2011, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza,  Zeszyt 1, ISBN 978-83-7875-147-1,  Katowice, s.35-42
 • Pifczyk S. (2013), Gęstość zaludnienia i uwarunkowania historyczne a rozwój gospodarczy Polski w przekroju województw i podregionów, Zeszyty Informacyjno-Naukowe Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza,  Zeszyt 1, ISBN 978-83-7875-147-1,  Katowice, s.43-49

referaty

 • Gliński M. (2015), Prognozowanie cen instrumentów finansowych za pomocą blokowej metody bootstrap, Konferencja „Analityka Gospodarcza – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 12-13 maja 2015.
 • Gutowski F. (2015), Analiza wrażliwości cenowej metodą van Westendorpa, Konferencja „Analityka Gospodarcza – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 12-13 maja 2015.
 • Pifczyk S. (2015), Zastosowanie wybranych metod ekonometrii przestrzennej w badaniach poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Konferencja „Analityka Gospodarcza – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 12-13 maja 2015.
 • Filar Ł., Mendak M., Niesporek S., Pifczyk S., Stachurski J. (2015), Przegląd zastosowań metod ilościowych, Finał V edycji konkursu Analityk Danych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 21 marca 2015
 • Filar Ł. (2015), O pewnym wykorzystaniu metody Monte Carlo w obliczaniu miary VaR portfela inwestycyjnego, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Filar Ł. (2015), Zastosowanie modelu Lee-Cartera do konstruowania dynamicznych tablic trwania życia i wyceny świadczeń emerytalnych, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Kubalski M. (2015), Weryfikacja skuteczności wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej jako narzędzia predykcji upadłości przedsiębiorstw, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Gliński M., Gutowski F. (2015), Fundusze inwestycyjne. Stopy zwrotu i ryzyko w świetle danych statystycznych, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Stachurski T. (2015), O wpływie błędnej specyfikacji rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego na proces prognozowania ekonomicznego, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Stachurski T. (2015), O wybranych metodach przedziałowej predykcji ekonometrycznej z wykorzystaniem pakietu R, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Mendak M. (2015), Ocena ochrony zdrowia i opieki społecznej w województwach Polski w 2013 roku, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Stachurski J. (2015), O pewnych metodach badania istotności parametrów modelu ekonometrycznego, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Niesporek S. (2015) Analiza zmienności rozkładu stóp zwrotu na rynku akcji w Polsce, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Pifczyk S. (2015) Propozycja szacowania Produktu Krajowego Brutto powiatów z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego opartego na danych panelowych, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 14 marca 2015
 • Filar Ł., Gliński M., Osoba-Flak P., Pańczyk P., Pifczyk S. (2014), Wybrane zastosowania metod statystycznych, Finał IV Konkursu Analityk Danych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 22 marca 2014
 • Pifczyk S. (2014), Analiza obszaru w dojrzałej fazie suburbanizacji na przykładzie hrabstwa Allegheny, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Stachurski T. (2014), O estymacji wartości średniej za pomocą przedziałów ufności Neymana oraz metod bootstrapowych, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Gliński M. (2014), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w ujęciu statystycznym, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Osoba-Flak P. (2014), Wydatki budżetowe, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Kotowicz R. (2014), O wybranych metodach weryfikacji modelu ekonometrycznego, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Pańczyk P. (2014), Ocena ex post jakości prognozowanych ilości bezrobotnych w Polsce, województwie śląskim i łódzkim, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Kamińska J. (2014), O wykorzystaniu podejścia modelowego w metodzie reprezentacyjnej do szacowania liczby bezrobotnych, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Filar Ł. (2014), O pewnych metodach prognozowania Produktu Krajowego Brutto, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014
 • Gutowski F. (2014), Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego metodą Hellwiga w środowisku R, Konferencja Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10 maja 2014

pozostała działalność

 • 21 marca 2015: udział w organizacji Finału V Konkursu Analityk Danych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Filar Ł., Mendak M., Niesporek S., Pifczyk S., Stachurski J.)
 • 14 marca 2015: udział i organizacja II Konferencji Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 22 marca 2014: udział w organizacji Finału IV Konkursu Analityk Danych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Filar Ł., Gliński M., Osoba-Flak P., Pańczyk P., Pifczyk S.)
 • 10 maja 2014: udział i organizacja Konferencji Koła Naukowego Kierunku Analityka Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdanie z I konferencji KNKAG:
  Pifczyk, Sz., Stachurski T. (2014), Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, Forum, Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 39, s.51-52.

Dodaj komentarz